फोटो गैलरी -

रंगोली प्रतियोगिता 2018

एलबम्सSTUDENT AWARD छात्र पुरस्कार निर्मित - 31-10-2018

TEACHER AWARD शिक्षक पुरस्कार निर्मित - 31-10-2018

Story Telling Competition(11.09.2018) Story Telling Competition(11.09.2018) निर्मित - 13-09-2018

Caligraphy Hindi(10.09.18) Caligraphy Hindi(10.09.18) निर्मित - 13-09-2018Republic Day Celebration गणतंत्र दिवस समारोह निर्मित - 27-01-2018